Euro na godzenie życia

s2011-08-23 18:16:00 Udostępnij
Fot. PO KL

Do 30 września br. trwa nabór wniosków w konkursie na „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Konkurs zamknięty nr DWF_1.3.2_4_201 ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście w Departamencie Wdrażania EFS w MPiPS, ul. Tamka 3 w Warszawie, przesłać kurierem lub pocztą do DW EFS w MIPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie podmioty, poza osobami fizycznymi (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Na realizację projektów przeznaczono 15 mln. zł. Dokumentacja konkursowa, dostępna jest na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl. Potrzebne informacje można też uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (numery tel.: 22 461 63 64 i22 461 63 63). 

Wasze komentarze (0)
Brak komentarzy.